Hotarari ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 302
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 25 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Raportului privind situația gestionării bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Românești , județul Botoșani pentru anul 2020 06.06.2021
2021 24 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 29.04.2021
2021 22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2022 29.04.2021
2021 23 HOTĂRÂREA NR. 23 /26.04.2021 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 29.04.2021
2021 6 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Românești , județul Botoșani, pentru anul 2021 27.01.2021
2021 9 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 27.01.2021
2021 8 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 27.01.2021
2021 7 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 27.01.2021
2021 3 H O T Ă R  R E privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Românești, județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 – 2022 27.01.2021
2021 5 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce va fi efectuat în anul 2021 de beneficiarii venitului minim garantat 27.01.2021
2021 1 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire teren gradiniță cu program normal în localitatea Românești , județul Botoșani” 27.01.2021
2021 10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării și completării Regulamentului cu privire la modul de organizare a pășunatului în comuna Românești, județul Botoșani 08.03.2021
2021 11 H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea devizului general referitor la dotarea cu mobilier la Grădinița cu program normal din comuna Românești , județul Botoșani 08.03.2021
2021 20 H O T Ă R Â R E privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 29.04.2021
2021 21 H O T Ă R Â R E privind constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie/domestică semnalate pe teritoriul adminstativ al comunei Româneşti 29.04.2021
2021 14 H O T Ă R Â R E privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Românești , județul Botoșani, pentru anul 2021 08.03.2021
2021 26 H O T Ă R Â R E Prin care Consiliul local ia act de Raportul privind activitatea de încasare impozite și taxe locale, urbanism și achiziții publice pentru anul 2020 06.06.2021
2021 27 H O T Ă R Â R E Prin care Consiliul local ia act de Raportul anual al viceprimarului comunei Românești, județul Botoșani 06.06.2021
2021 28 H O T Ă R Â R E Privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Românești, compartimentele și serviciile publice din subordinea Consiliului local Românești , pentru anul 2021 06.07.2021
2021 29 H O T Ă R Â R E privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Românești a unor sume reprezentănd amenzi contravenționale ale unor debitori decedați 06.07.2021
1
2
3
4
5
6
7
Inainte