Proiecte ale Consiliului Local


Afisari | 1-50 din total: 116
1
2
3
Inainte
Nr.Nume ProiectFisierAn
39 PROIECT DE H O T Ă R Â R E pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 22/26.04.2021 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2022 î 2021
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 2021
31 privind darea în administrare către Administrația Națională "Apele Romane" a unei suprafețe de teren aflate în domeniul public al Comunei Românești pentru implementarea proiectului ,,WATMAN - Sistem informațional pentru managementu 2021
30 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Românești 2021
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Românești județul Botoșani la 30.06.2021 2021
32 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Românești , județul Botoșani la 31.12.2020 2021
1 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Românești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale i 2021
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Românești județul Botoșani la 31.03.2021 2021
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE Cu privire la aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Românești 2021
33 de aprobare a Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității 2021
29 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora 2021
29 proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii camionului autobasculant și stabilirea taxei de închiriere și staționare 2020
34 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului - legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 2020
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificareaContractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune-jud. Botoșani 2020
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Românești – jud. Botoşani 2020
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării P.A.A.R. al comunei Românești 2020 2020
25 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2021 2020
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Românești, județul Botoșani 2020
11 privind stabilirea cuantumului şi a numărului de burse şcolare în anul 2020 2020
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 2020
5 PROIECT DE HOTARÂRE Privind încetarea, înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, a contractului de concesiune nr.2112 din 10.04.2012 2020
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea și completarea art.19.pct 3 din HCL nr.24 din 10.04.2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele localeși alte taxe asimilate acestora aplicabile începând 2020
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare 2020
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2020
29 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea inchirierii camionului autobasculant şi stabilirea taxei de închiriere şi staţionare 2020
31 PROIECT DE H O T Ă R  R E privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 2020
30 PROIECT DE HOTARÂRE Prin care Consiliul local Românești, ia act de Raportul de activitate al Comisiei de specialitate a Consiliului local, pe probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și linișt 2020
26 Proiect hotarare privind scăderea sumei de 2.889 lei din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Românești a unor debite care nu pot fi recuperate 2020
62 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Românești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare 2020
63 privind aprobarea Planului de lucrări ce va fi efectuat în anul 2021 de beneficiarii venitului minim garantat 2020
60 privind aprobarea modificării și completării Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire teren gradiniță cu program normal în localitatea Românești , județul Botoșani” 2020
59 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Românești, județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 – 2022 2020
50 Ph privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 2020
54 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea inchirierii buldoexcavatorului și stabilirea taxei de închiriere și staționare 2020
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Împrejmuire teren gradiniță cu program normal în localitatea Românești , județul Botoșani” 2020
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" 2020
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local aprobat pe anul 2020 Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din 24 august 2020 ; 2020
33 Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind situația gestionării bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Românești , județul Botoșani pentru anul 2019 2020
35 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol precum și implementarea Registrului agricol Național(RAN) pe raza UAT comuna Românești, județul 2020
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția și asistența socială la comuna Românești, județul Botoșani 2020
37 P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni 2020
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale Românești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Românești, județul Botoșani 2020
40 Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Proiect Tehnic şi actualizării Devizului general pentru obiectivul de investiţii „DISPENSAR UMAN IN LOCALITATEA ROMANEȘTI, JUDEȚUL BOTO5 2020
41 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Românești, județul Botoșani și a Regulamentului local de Urbanism 2020
9 Proiect de hotarâre aprobare PAAR 2019
11 proiect de hotarâre privind actualizarea normativelor de cheltuieli 2019
12 proiect de hotarâre privind aprobare Listei investițiilor Prioritare-dezv infrastructura apa și apa uzata 2019
10 Proiect de hotarâre privind aprobare Statutul comunei actualizat 2019
11 Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind starea economica sociala si de mediu a comunei Romanesti judetul Botosani pentru anul 2018 2019
9 Proiect de hotarare pentru aprobarea planului anual de actiune al compartimentului de asistenta sociala de la nivelul comunei Romanesti 2019
1
2
3
Inainte